Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Reklamacje i zwroty

Adres do korespondencji i zwrotu towaru: Mati and Maks Kids (Pabis Studio), Nad Potokiem 36, 32-010 Łuczyce

Gwarancja zgodności na towary, procedury rozpatrywania reklamacji towarów

1. Sklep internetowy Mati and Maks Kids jako sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec konsumenta za zgodność towaru z zawartą umową sprzedaży, na podstawie ustawy Kodeks Cywilny. Zgodnie z regulacją KC sprzedawca odpowiada względem konsumenta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną, których szczegółowy opis znajduje się w Kodeksie Cywilny w art. 556 - art. 576 Kodeksu Cywilnego.

2. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową przed upływem okresu odpowiedzialności sprzedawcy tj. dwa lata, konsument jest zobowiązany zawiadomić sprzedawcę o zaistniałej sytuacji w dowolnie wybrany przez niego sposób.

3. W zawiadomieniu dotyczącym reklamacji winny się znaleźć następujące informacje:

  • Imię, nazwisko i adres zgłaszającego reklamację,

  • Określenie reklamowanego towaru, (np. nazwa, producent, kolor, rozmiar),

  • Dowód zakupu reklamowanego towaru,

  • Opis niezgodności i termin, w jakim została stwierdzona, a także okoliczności uzasadniające reklamację,

  • Żądanie reklamującego,

  • Datę wniesienia reklamacji,

  • Podpis zgłaszającego reklamację,


4. Na żądanie sprzedawcy konsument niezwłocznie odsyła reklamowane towary albo przekazuje je osobiście przedsiębiorcy. Ma to na celu umożliwienie podjęcia decyzji przez sprzedającego o uznaniu bądź nie uznaniu reklamacji po dokonaniu oględzin towaru lub zaopiniowaniu przez rzeczoznawcę. Przekazany towar winien odpowiadać podstawowym wymaganiom estetycznym.

5. W przypadku uznania roszczeń klienta (kupującego – konsumenta) za zasadne sprzedawca zwraca reklamującemu poniesione koszty doręczenia, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikłych z wyraźnie wybranego przez konsumenta innego sposobu dostawy, niż oferowany przez sprzedawcę.

6. Jeżeli zareklamowany przez kupującego towar nie jest zgodny z zawartą umową, wówczas kupujący może żądać obniżenia ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

Ponadto konsument, zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową, rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby kupującego inny niż żądany przez niego sposób zaspokojenia.

Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

7. Konsument na każdym etapie trwania umowy ma prawo do:

- korzystania z pomocy prawnej którą dla konsumenta prowadzą miejscy bądź powiatowi rzecznicy konsumentów;

W przypadku gdy sprzedawca nie uzna reklamacji konsumenta, a ten się nie zgadza z jego decyzją może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego.

8. Sklep internetowy Mati and Maks Kids podaje, iż istnieje możliwość pozasądowego rozstrzygania sporów dotyczących zobowiązań́ umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży zawartych pomiędzy Konsumentami i Przedsiębiorcami na szczeblu unijnym, za pomocą platformy ODR, która stanowi punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców pragnących pozasądowego rozstrzygania sporów objętych Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 roku.

Platforma ODR działająca pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr jest interaktywną stroną internetową, do której możliwy jest elektroniczny i bezpłatny dostęp we wszystkich językach urzędowych instytucji Unii Europejskiej.

 

Zwrot towaru, korzystanie z prawa odstąpienia

1. Z zastrzeżeniem wyjątków, o których mowa w § 7, konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawieranej na odległość przez okres czternastu dni liczony od dnia zawarcia umowy, bez podawania powodów i bez ponoszenia żadnych kosztów innych niż koszty przewidziane w § 7 ust. 5.

2. Okres odstąpienia, o którym mowa w § 8 ust. 1, wygasa po czternastu dniach licząc od dnia, w którym konsument albo osoba trzecia, niebędąca przewoźnikiem, a wskazana przez konsumenta, jako upoważniona do odbioru, weszła w fizyczne posiadanie towaru.

3. Konsument informuje przedsiębiorcę przed upływem okresu czternastodniowego o swojej decyzji dotyczącej odstąpienia od umowy. W tym celu konsument może złożyć jakiekolwiek jednoznaczne oświadczenie, w którym informuje o swojej decyzji odstąpienia od umowy. Wzór formularza odstąpienia od umowy, zawarty jest w załączniku nr 1 do ww. regulaminu.

4. Ciężar dowodu skorzystania z prawa odstąpienia zgodnie z przepisami niniejszego artykułu spoczywa na konsumencie.

5. Sklep internetowy Mati and Maks Kids niezwłocznie zwraca wszelkie kwoty otrzymane od konsumenta, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia, w którym został poinformowany o decyzji konsumenta o odstąpieniu od umowy zgodnie z § 8 ust. 1, z zastrzeżeniem wyjątku, gdy w terminie tym nie nastąpił zwrot towarów, który kończy się z dniem po upływie czternastu dni na złożenie stosownego oświadczenia. Sprzedawca zwraca także konsumentowi koszty dostarczenia towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

6. Zwrotu płatności dokonuje z wykorzystaniem takiej formy płatności, jaka została wskazana przez konsumenta.

7. Konsument niezwłocznie zwraca towar przedsiębiorcy, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował przedsiębiorcę o decyzji odstąpienia zgodnie z art. 8 ust. 3.

8. Odsyłane towary powinny znajdować w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl